Uutisarkisto

Sivulta löydät uutiset, joiden esilläoloaika ajankohtaisena uutisena on ohitettu.

”Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!” -hanke etenee

Julkaistu 09.03.2016

”Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!” Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla -hankkeen loppuraportti oli teknisen lautakunnan käsittelyssä viime viikolla. Tekninen lautakunta hyväksyi ”Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!” Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla -hankkeen loppuraportin ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Mikke ry on vahvasti hankkeessa mukana. Ydintyöryhmän kokous pidettiin perjantaina 11.3. virastotalolla.

Taustaa

Mikkelillä on jo valmiiksi kävelyä ja pyöräilyä suosiva kaupunkirakenne: enintään 3 kilometrin etäisyydellä torilta asuu 54 % Mikkelin väestöstä ja enintään 5 km etäisyydellä jo 70 % mikkeliläisistä. Tiivis rakenne pitää sisällään kauppoja, työpaikka-alueita ja asutusta. Huomionarvoista on, että olemassa olevan kaltainen kaupunkirakenne on suuri etu lähdettäessä edistämään kävelyä ja pyöräilyä aktiivisemmin. Keskusta-alueen roolia suhteessa muuhun kaupunkirakenteeseen korostavat sieltä lähtevät säteittäiset yhteydet eri kaupunginosiin ja alakeskuksiin. Nämä kaikki seikat yhdessä antavat hyvät edellytykset kasvattaa pyöräilyn ja jalankulun kulkutapaosuutta alueella. Vaikka kaupunkirakenteen ja palveluverkon näkökulmasta edellytykset pyöräilylle ja jalankululle ovat hyvät, on katutila jäänyt suurelta osin autojen haltuun. Toteutuneet kävelykatu sekä toriuudistus ovat muodostuneet keskustan vetovoimaisimmiksi paikoiksi, mikä näkyy katutilan elävyytenä, lukuisina tapahtumina ja houkuttelevina liiketiloina. Sen sijaan ruutukaavakeskustan reunat ovat jäämässä elinvoimaisen kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Kaupunkilaisilta saadun palautteen pohjalta keskusta-alue on koettu pyöräilyn näkökulmasta hankalimmaksi paikaksi suhteessa koko pyöräilyverkostoon.

Mikkelin kaupungin strategiassa ”Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli” halutaan edistää asukkaiden, ympäristön ja elinkeinojen hyvinvointia. Tavoitteena kävelyn ja pyöräilyn liikkumistapaosuuden kasvattaminen toteuttaa kaikkia kolmea strategian hyvinvointiohjelmaa.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI

Liikkujan kävelystä ja pyöräilystä saama hyöty koostuu useista tekijöistä. Jo puolen tunnin päivittäinen reipas kävely tai pyöräily riittää fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Kävely ja pyöräily tarjoavat liikkujalle myös monipuolisempia elämyksiä verrattuna autoiluun. He kohtaavat kanssaihmisiä ja luovat ympärilleen elävyyttä, mikä lisää sosiaalista hyvinvointia. Kävely ja pyöräily ovat liikkujalle taloudellisesti edullisia kulkutapoja sekä parantavat ihmisten yhtäläisiä liikkumismahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Kävely ja pyöräily vaikuttavat suotuisasti mm. sydänsairauksien, kohonneen verenpaineen, aivohalvausriskin, masennuksen, diabeteksen ja muistisairauksien kehittymiseen. Lisääntyneen kävelyn ja pyöräilyn ansiosta terveydenhuollon kustannukset pienenevät, elämänlaatu paranee ja työssäkäyvien poissaolot vähenevät. Hyvinvoivat ihmiset ovat siis myös taloudellinen etu.

YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Liikenteen osuus Suomen kasvihuonepäästöistä oli 20 % vuonna 2009 (Berninger, Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan, 2013). Kansainvälisissä ja kansallisissa ilmasto- ja ympäristöpoliittisissa linjauksissa kestävien liikkumismuotojen edistäminen on muodostunut tärkeäksi painopisteeksi. Yksityisautoilun muodostaessa suuren osan kotitalouksien ilmastovaikutuksista (Berninger, Muutos vähähiiliseen yhteiskuntaan, 2013) on jalankulun ja pyöräilyn lisääminen liikkumismuotona noussut vahvasti esiin. Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisessa strategiassa 2020 on todettu, että kävelyllä ja pyöräilyllä on kasvupotentiaalia erityisesti taajamissa ja kaupunkiseuduilla.

Kun osa nykyisistä matkoista tehdään jalan tai pyöräillen, jää lopulle liikenteelle enemmän tilaa: liikenne sujuu, aikaa säästyy ja kalliiden investointien tarve vähenee. Liikenteen melu vähenee ja turvallisuuden tunne lisääntyy. Erityisesti jalankulkijoiden kannalta miellyttävä ja houkutteleva liikkumisympäristö koetaan hyväksi kaupunkiympäristöksi.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI

Kävelijät ja pyöräilijät ovat hyviä asiakkaita kaupoille ja palveluille – ilman autoa on helppoa poiketa ostoksille tai kahville. Hankkeessa on nojattu vahvasti ajatukseen siitä, että kaupunkikeskustojen merkitys kaupan sijaintina tulee vahvistumaan. Vilkkaan liike-elämän edellytyksenä on elinvoimaa uhkuva keskusta, johon tullaan paitsi hoitamaan arjen ostoksia myös viihtymään ja kohtaamaan. Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin panostamisen on todettu edistävän kaupunkikulttuuria sekä elämän laatua kaupungissa. Elinvoimainen kaupunkikeskusta on samalla vireän liike-elämän mahdollistaja. Vetovoimainen kauppa- ja palveluympäristö on sellainen, joka kutsuu viettämään aikaa ja kohtaamaan sekä jossa asiointi on miellyttävää ja turvallista.

Hankkeen tiedot

”Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!” Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla -hanke on saanut alkunsa useista kaupunkilaisilta saaduista palautteista, joissa on toivottu parannuksia keskustan kävely- ja pyöräily-ympäristöihin. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen parantaa terveyttä, tekee kaupunkitilasta miellyttävämmän sekä on ekologisesti kestävää. Lisäksi on todettu, että kävelyä ja pyöräilyä suosivat liikekeskustat ovat vetovoimaisia asiointikohteita.

Hanke on käynnistynyt keväällä 2015, ja se päättyy huhtikuussa 2016. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeelle vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 76 860 €. Tuen osuus hankkeen kustannuksista on 70 %.

Hanketta on ohjannut työryhmä, jonka jäseniksi on kutsuttu edustajia kaikista Mikkelin kaupunginvaltuuston puolueista, Mikke ry:stä, Mikkelin keskustan liikkeistä, Nuorisovaltuustosta, Etelä-Savon ELY-keskuksesta sekä Mikkelin kaupungin virkamieskunnasta, joista on ollut edustettuna kaupunkisuunnittelu, kaupunkiympäristö, liikuntatoimi, keskushallinto ja sivistystoimi.

Laaja vuorovaikutus ja monipuoliset osallistumismahdollisuudet ovat olleet hankkeen tavoitteita alusta alkaen. Laajan yleisön saavuttamiseksi järjestettiin pyöräilyteemainen päivä Mikkelin torilla 17.9.2015. Päivän aikana torilla esittäytyivät sekä hankkeen parissa työskentelevät suunnittelija ja asiantuntijat sekä erilaisia pyöräilyyn liittyviä toimijoita. Päivän päätteeksi järjestettiin hankkeen infotilaisuus päättäjille sekä keskustan kaupallisille toimijoille. Hankkeen yhteydessä järjestettiin myös internetkysely, jonka avulla kartoitettiin kaupunkilaisten ajatuksia kävelyyn ja pyöräilyyn liittyen. Kyselyyn saatiin yhteensä 252 vastausta. Keväällä 2016 on jälleen tarkoitus esitellä hankkeen tuloksia kaupunkilaisille ulkoilmatapahtumassa.

Hankkeen tavoite on edistää muutosta kohti vähähiilistä yhdyskuntaa edistämällä liikenteen päästöjen vähenemistä. Päästöjen vähenemistä edistetään pyöräilyn ja jalankulun kulkutapaosuuden merkittävällä kasvattamisella, erityisesti alle 3 km etäisyydellä keskustasta. Tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu kulkutapaosuus olisi Mikkelin kantakaupungin alueella 40 % - kaksi matkaa viidestä tehtäisiin joko kävellen tai pyöräillen. Jalankulkua ja pyöräilyä edistetään erityisesti yksityisautoilijoiden vaihtoehtoisena liikkumismuotona.

Visio ja kehittämistoimenpiteet

Edistämisohjelmassa luotiin kävelyn ja pyöräilyn visio vuodelle 2030. Visio koostuu viidestä Mikkeliin sopivasta iskulauseesta:

Kävely ja pyöräily ovat osa Mikkelin imagoa

Liikennekulttuuri ja asenteet ovat muuttuneet kävely- ja pyöräilymyönteisiksi

Kävely ja pyöräily Mikkelissä on sujuvaa ja helppoa

Jalan ja pyörällä liikkuminen Mikkelissä on turvallista ja turvallisen tuntuista

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu vähentää liikkumattomuuden terveysongelmia

Edistämisohjelman kaikki toimet tähtäävät pyöräilyn ja kävelyn lisäämiseen houkuttelevuuden parantamisen kautta. Kävelyn ja pyöräilyn aseman parantaminen edellyttää kaupunkilaisille näkyviä toimenpiteitä, kuten viihtyisien kävelyalueiden ja laadukkaan pyöräilyverkoston rakentamista oheispalveluineen ja katujen roolien selkeyttämistä. Lisäksi taustalla tarvitaan liikennepoliittisia linjauksia ja toiminnan uudelleen organisoimista ja ohjeistamista. Edistämisohjelmassa on määritelty viisi keskeistä kärkitehtävää:

Yhteinen vastuu ja jatkuva panostus

Mikkeli sitoutuu kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen varmistamiseksi perustetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä, jonka tekninen johtaja nimeää. Laadittu kävelyn ja pyöräilyn edistämissuunnitelma linkitetään nykyisiin ja tuleviin ohjelmiin. Kävelyn ja pyöräilyn seurantaa kehitetään.

Kaupunkirakenne tukemaan kävelyä ja pyöräilyä

Pyöräliikenteen pääreitit merkitään yleiskaavaan ja kaavaratkaisut arvioidaan kävelyn ja pyöräilyn kannalta. Vyöhykeajattelu tuodaan täydennys- ja lisärakentamisen suunnitteluun ja arviointiin.

Liikenneverkot ja infrastruktuuri

Keskustassa lisätään eri liikennemuotojen välistä tasa-arvoa sekä pyritään laajentamaan ja kehittämään kävelykeskustaa. Keskustan ja keskustaan juohtavista pyöräväylistä tehdään jatkuvia ja sujuvia. Pyöräilyn pääreitit pidetään ympäri vuoden hyvässä kunnossa, jotta mm. talvipyöräilijöiden määrää voidaan kasvattaa.

Asiointimahdollisuuksien parantaminen

Toteutetaan riittävästi laadukkaita paikkoja pyörien pysäköintiin. Kehitetään julkiset ja yksityiset palvelut tukemaan sujuvaa asiointia kävellen ja pyörällä. Varmistetaan autoilun pysäköintimahdollisuudet keskustan tuntumassa.

Tiedotus ja markkinointi

Ideoidaan kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle oma ilme sekä suunnitellaan markkinointitoimet kohderyhmätietoisesti. Työikäisten keskuudessa edistetään kävelyä ja pyöräilyä, lapsille turvataan itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet ja aktivoidaan ikäihmiset liikkumaan omin jaloin.

Kärkitehtävien alle on edistämisohjelmassa koottu erilaisia toimenpiteitä, jotka on kuvattu edistämisohjelman teemojen ja kärkitehtävien alla. Toimenpiteitä on suunniteltu pitkälle tulevaisuuteen ja kaikilla edistämisohjelmassa kuvatuilla rintamilla ei ole mielekästä yrittää edetä samanaikaisesti. Myös toimenpiteiden toteutettavuus ja kustannukset vaihtelevat suuresti – osa esitetyistä toimista on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa, mutta valtaosa edellyttää jonkinasteista valmistelua ja jatkosuunnittelua. Toimenpideohjelma antaa kuitenkin selkeän ohjenuoran pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Ensimmäinen askel on sitoutua kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistavoitteisiin hyväksymällä edistämisohjelma.

Vaikutukset

Kävely ja pyöräily ovat historiallisesti merkittäviä kaupunkiliikenteen muotoja, joiden suosio alkoi kuitenkin 1950-luvulta lähtien voimakkaasti hiipua autoistumisen seurauksena. Mikkelissäkin katutilaa on suunniteltu pitkälti autoilijan ehdoilla. Edistämisohjelman tavoitteena on lisätä eri liikkumismuotojen välistä tasa-arvoa, mutta myös pyrkiä parantamaan ihmisten hyvinvointia sekä laajentamalla houkuttelevan liikekeskustan ulottuvuuksia.

Hankkeen aikana tutkittiin erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden vaikutuksia tarkastelemalla päädyttiin esitettyyn lopputulokseen. Raportissa on esitetty vaikutusten arvioinnit liikenteen, liikenneturvallisuuden, kasvihuonepäästöjen, keskustan liiketoiminnan edellytysten, terveysvaikutusten sekä yhteiskuntataloudellisen näkökulman osalta.

Raportti: (sivun lopussa) http://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tekninen_lautakunta/Kokous_832016/Pyorailysta_ja_kavelysta_potkua_Mikkelin(1417)

Uusi seudullinen tapahtuma hakee osaajia alueelle valtakunnallisesti
Mikkelin seudun ensimmäinen verkossa tapahtuva rekrytointitapahtuma RekryONLINE pyrkii lisäämään seudun näkyvyyttä valtakunnallisesti ja saamaan alueelle uusia osaajia. Pop up -tapahtuma järjestetään torstaina 16.11.2017.
06.11.2017
#Dreamsteri Krista Kosonen vierailee Mikkelissä 10.11.
Jokaisella nuorella on oikeus unelmoida ja seurata inspiraatiotaan. Jokaisen unelma ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja jaetuksi. Lasten ja nuorten säätiön Dreams-ohjelma vahvistaa nuorten uskoa tulevaan ja kannustaa nuoria ottamaan konkreettisia askeleita kohti unelmiaan.
06.11.2017
Etsitkö torilta esittely- tai myyntitilaa? Vuokraa Muikkukoppi!
Mikkelin kaupunki vuokraa torilla olevan Muikkukopin näyttely-, esittely-, markkinointi- tai kuivan tavaran myyntitilaksi.
06.11.2017
Mikke-Nallen junaseikkailut joka tiistai klo 12:00
Mikkejuna kuljettaa ympäri keskustan katuja yhdessä Mikke-Nallen kanssa!
27.07.2015
Patsaspuisto aukesi
Avasimme pienimuotoisen patsaspuiston matkakeskuksen rinteen pienelle puistoalueelle
24.06.2015
Rapu ja Muikku -tapahtuman nettisivut ovat auki!
Rapu ja Muikku -nettisivuilta löydät mm. tapahtumassa mukana olevat ravintolat sekä tapahtumaviikonlopun ohjelman
16.06.2015
Mikke muutti uusiin tiloihin!
Muutimme osoitteeseen Maaherrankatu 22, yhdessä Mikkelin seudun matkailun kanssa
16.06.2015
Helmikuun aamukahvit
Tapaamme valtuustosalissa tällä kertaa, sillä tiedossa on pieni opetussessio, jossa opimme hyvän tiedotteen tekemisen niksit.
02.02.2015
Toukokuun aamukahvitilaisuus 8.5 klo 8.00
Tapaamme Info Kirjakaupassa
05.05.2014
Kevätkokous 24.4.2014 klo 18
Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen
24.04.2014
City2020 -projektin tuottama kauppakatujen kehittämisen ideasuunnitelma on nähtävänä
Keskustan katuja kehitetään vetovoimaisemmiksi ja viihtyisämmiksi
25.03.2014
Mikkeli Art & Design Week 20.9 - 27.9.2014
Uusi tapahtumaviikko tulossa Mikkeliin
13.03.2014
Loistotarjous Mikke ry:n jäsenille!
Uusi upea venäjänkielinen aikakausilehti on ilmestymässä
03.03.2014
Historian havinaa
Mikke ry aloittaa jäsenyrityksiensä ja yhdistyksiensä syntytarinoiden esilletuomisen
25.02.2014
Venäjänkielen käännösapua Mikke ry:n jäsenyrityksille
Tarvitsetko käännösapua? Ota yhteys niin autamme.
17.02.2014
Mikkelin keskusta mukana keskustakehittämisen käsikirjassa
Keskustapalkintovoittajat Rauma (2009), Kotka (2010), Kokkola (2011), Mikkeli (2012) sekä Kemi (2013) kertovat kukin vuorollaan omat kehitystarinansa kirjassa
13.02.2014
Tapahtumia tulossa entistäkin enemmän
Huippukaupat, Jättikirppikset, Kirkkopuiston Tivoli... tänä vuonna keskitymme pääosin jo olemassa oleviin tapahtumiin kehittämällä niitä yhä eteenpäin.
11.02.2014